HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBBs resultat o budgetförslag

Gå till resultat o budgetförslag till årsmötet:     

 2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006 

 2005   2004 


 

OBS! Nytt redovisningssystem. Resultat- o balansräkning för 2009

samt budgetförslag för 2010 redovisas fr.o.m. 20100129 i en pdf-fil

som du öppnar genom länken här ovan.

  

HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBBS RESULTAT 2008
OCH BUDGETFÖRSLAG 2009


 

INTÄKTER 2007 2008 BUDGET 2009
Årsavgifter 62 280 56 787 78 000
Hamnavg 30 456 34 270 35 000
Uppläggavg 4 815 0 0
Inträde 2 500 5 000 10 000
Nyckel FBK 0 4 500 0
Parkeringsavg 0 0 0
Bomhyror 8 400 15 800 15 000
Stughyror o el 7 310 10 341 7 000
El o renhållning 1 340 0 0
Böter 10 000 12 000 0
Telefonpengar 0 0 0
Varuförsäljning 0 373 0
Klubbmästaren 0 0 0
v Kassör

11 500

0

0
Sv. Sjö 0 1 000 1 000
Återbet 1 694 151 071,17 0
Räntor 18 998 9 576,83 12 000
Inbet bankgiro 615 0 0
159 908 300 719 158 000
Depositioner 2 000 5 500 0
UTGIFTER 2007 2008 BUDGET 2009
Administration -20 010 -19 990,00 -20 000
Renhållning -2 412 -3 529 -4 000
Klubbmöten -8 000 -7 600 -10 000
Telefon -4 517 -1 919 -2 000
Varor o tjänster -9 203 -10 188 -10 000
Försäkringar -7 196 -4 985 -6 000
El o vatten -38 396 -9 366 -10 000
Hyror -9 530 -30 000 -30 000
SMBF,SSRS m fl -25 602 -20 904 -25 000
Klubbholmen -237 -15 457 -20 000
Hamnen -15 000 -668 924 -5 000
Arvoden o jourers -6 075 -21 545 -21 000
Klubbfester -5 000 0 0
Ungdomsverksamhet 0 0 0
Återbetalning -16 600 -3 300 0
Handkassa  -5 000  -2 134,17 0
  -172 778 -819 841,47 -163 000
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR 07 12 31 08 12 31  
Kassa 12 320 7 351  
Girokapital 743 909 237 667,87  
Inventarier 100 100  
Varulager 14 720 24 670  
Fodringar 0 0  
771 049 269 788,87  
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Depositioner 246 300 243 500

 

 P-A Söderdahl

 Bengt Palm

 Michael Andersson

Skulder 0 0
Eget kapital 535 619 333,60
Resultat -10 870 -513 622,47
771 049 -269 788,87

 

  Åter till sidans början  

 


 

HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBBS RESULTAT 2007
OCH BUDGETFÖRSLAG 2008


 

INTÄKTER 2006 2007 BUDGET 2008
Årsavgifter 78 643 62 280 60 000
Hamnavg 87 490 30 456 30 000
Uppläggavg 9 265 4 815 0
Inträde 6 000 2 500 3 000
Parkeringsavg 26 530 0 0
Bomhyror 23 850 8 400 10 000
Stughyror o el 6 520 7 310 7 000
El o renhållning 4 901 1 340 0
Böter 12 000 10 000 0
Skåpavgifter 70 0 0
Telefonpengar 0 0 0
Varuförsäljning 0 0 0
Klubbmästaren 2 300 0 0
v Kassör

0

11 500

0
Återbet 3 756 1 694 0
Räntor 10 461 18 998 10 000
Inbet bankgiro 1 150 615 0
272 936 159 908 120 000
Depositioner 5 500 2 000  
UTGIFTER 2006 2007 BUDGET 2008
Administration -18 638,50 -20 010 20 000
Renhållning -7 363 -2 412 4 000
Klubbmöten -4 330 -8 000 10 000
Telefon -5 610 -4 517 4 000
Varor o tjänster -17 177 -9 203 10 000
Försäkringar -7 865 -7 196 7 000
El o vatten -65 183 -38 396 40 000
Hyror -79 760 -9 530 0
SMBF,SSRS m fl -24 992 -25 602 28 000
Klubbholmen -8 103 -237 35 000
Hamnen -26 756 -15 000 0
Arvoden o jourers -5 250 -6 075 20 000
Klubbfester -11 450 -5 000 0
Ungdomsverksamhet     0
Återbetalning -31 060 -16 600 0
Handkassa    -5 000 0
  -313 537,50 -172 778 178 000
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR 06 12 31 07 12 31  
Kassa 5 396 12 320  
Girokapital 755 438 743 909  
Inventarier 100 100  
Varulager 14 720 14 720  
Fodringar 0 0  
775 654 771 049  
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Depositioner 251 600 246 300

 

 P-A Söderdahl

 Bengt Palm

 Michael Andersson

Skulder 0 0
Eget kapital 559 155 535 619
Resultat -35 101 -10 870
775 654 771 049

 

  Åter till sidans början  

 


 

HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBBS RESULTAT 2006
OCH BUDGETFÖRSLAG 2007


 

INTÄKTER 2005 2006 BUDGET 2007
Årsavgifter 92 843 78 643 82 500
Hamnavg 110 640 87 490 25 000
Uppläggavg 93 510 9 265 0
Inträde 10 900 6 000 0
Parkeringsavg 29 040 26 530 0
Bomhyror 28 450 23 850 10 000
Administration 900 0 0
Stughyror o el 9 775 6 520 10 000
El o renhållning 38 247 4 901 0
Böter 16 525 12 000 0
Skåpavgifter 130 70 0
Telefonpengar 56 0 0
Varuförsäljning 800 0 500
Klubbmästaren 21 700 2 300 0
v Kassör

844

0

0
Återbet 9 231 3 756 0
B Palm 217,60 0 0
Räntor 6 916,57 10 461 7 000
Inbet bankgiro 0 1 150 0
470 725,17 272 936 135 000
Depositioner 24 400 5 500  
UTGIFTER 2005 2006 BUDGET 2007
Administration -25 116,75 -18 638,50 20 000
Renhållning -18 465 -7 363 4 000
Klubbmöten -4 248,50 -4 330 10 000
Telefon -5 797 -5 610 4 000
Varor o tjänster -19 741 -17 177 10 000
Försäkringar -7 848 -7 865 9 000
El o vatten -46 973 -65 183 25 000
Priser o uppvaktn     0
Hyror -162 181 -79 760 10 000
SMBF,SSRS m fl -28 927 -24 992 28 000
Klubbholmen -21 846 -8 103 110 000
Hamnen -18 828 -26 756 0
Arvoden o jourers -26 585 -5 250 10 000
Klubbfester -75 369,80 -11 450 0
Ungdomsverksamhet     0
Återbetalning -17 280 -31 060 0
Handkassa -1 217,60   0
  -480 423,65 -313 537,50 240 000
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR 05 12 31 06 12 31  
Kassa 5 234 5 396  
Girokapital 782 940 755 438  
Inventarier 100 100  
Varulager 16 060 14 720  
Fodringar 0 0  
804 334 775 654  
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Depositioner 288 400 251 600

 

 P-A Söderdahl

 Bengt Palm

Skulder 0 0
Eget kapital 501 232 559 155
Resultat 14 702 -35 101
804 334 775 654

 

  Åter till sidans början  

 


 

HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBBS RESULTAT 2005
OCH BUDGETFÖRSLAG 2006


 

INTÄKTER 2004 2005 BUDGET  2006
Årsavgifter 94 986 92 843 93 00
Hamnavg 111 030 110 640 111 000
Uppläggavg 104 880 93 510 95 000
Inträde 10 300 10 900 2 600
Parkeringsavg 33 000 29 040 33 000
Bomhyror 33 960 28 450 34 000
Administration 1 100 900 0
Stughyror o el 8 855 9 775 10 000
El o renhållning 39 907 38 247 39 000
Böter 16 000 16 525 0
Skåpavgifter 120 130 150
Telefonpengar 68 56 250
Varuförsäljning 1 220 800 1 000
Klubbmästaren 19 040 21 700 0
v Kassör

844

0
Sv.Sjö 400   0
Återbet 1 650 9 231 0
B Palm   217,60  
Räntor 9463 6 916,57 7 000
485 979 470 725,17 426 000
Depositioner 18 600 24 400  
UTGIFTER 2004 2005 BUDGET  2006
Administration -25 705,77 -25 116,75 25 000
Renhållning -7 998 -18 465 10 000
Klubbmöten -11 826 -4 248,50 10 000
Telefon -5 771 -5 797 6 000
Varor o tjänster -17 017 -19 741 20 000
Försäkringar -15 000 -7 848 8 000
El o vatten -50 149 -46 973 63 000
Priser o uppvaktn 0   0
Hyror -163 981 -162 181 164 000
SMBF,SSRS m fl -22 076 -28 927 28 000
Klubbholmen -32 318 -21 846 35 000
Hamnen -29 736 -18 828 10 000
Arvoden o jourers -21 043 -26 585 18 000
Klubbfester -29 076 -75 369,80 28 000
Ungdomsverksamhet 0   1 000
Återbetalning -8 890 -17 280  
Handkassa -7 000 -1 217,60  
  -447 586,77 -480 423,65 426 000
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR 04 12 31 05 12 31  
Kassa 12 197 5 234  
Girokapital 753 278 782 940  
Inventarier 100 100  
Varulager 17 360 16 060  
Fodringar 0 0  
782 935 804 334  
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Depositioner 255 500 288 400

 P-A Söderdal

 Bengt Palm

 Curt Shütt

Skulder 0 0
Eget kapital 470 443 501 232
Resultat 56 992 14 701,52
782 935 804 334

 

  Åter till sidans början  

 


 

HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBBS RESULTAT 2004
OCH BUDGETFÖRSLAG 2005


 

INTÄKTER 2003 2004 BUDGET  2005
Årsavgifter 98 355 94 986 95 500
Hamnavg 119 355 111 030 111 000
Uppläggavg 104 725 104 880 101 000
Inträde 14 300 10 300 5 500
Parkeringsavg 34 200 33 000 33 000
Bomhyror 33 860 33 960 34 000
Administration 1 600 1 100 0
Stughyror o el 6 575 8 855 10 000
El o renhållning

41 808

39 907 41 000
Böter 27 000 16 000 0
Skåpavgifter 160 120 150
Telefonpengar 73 68 850
Varuförsäljning 2 570 1 220 2 000
Klubbmästaren

15 352

19 040 0
v Kassör 0
Sv.Sjö 400 0
Återbet 1 650 0
Räntor

14 416

9463 12 000
514 349 485 979 446 000
Depositioner 12 600 18 600  
UTGIFTER 2003 2004 BUDGET  2005
Administration 18 977 -25 705,77 25 000
Renhållning 3 939 -7 998 10 000
Klubbmöten 7 317 -11 826 10 000
Telefon 4 321 -5 771 6 000
Varor o tjänster 18 672 -17 017 20 000
Försäkringar 7 674 -15 000 8 000
El o vatten 64 995 -50 149 63 000
Priser o uppvaktn 0 0 5 000
Hyror 161 581 -163 981 164 000
SMBF,SSRS m fl 20 556 -22 076 23 000
Klubbholmen 16 375 -32 318 51 000
Hamnen 35 019 -29 736 10 000
Arvoden o jourers 15 155 -21 043 18 000
Klubbfester 11 094 -29 076 31 000
Återbetalning -8 890  
Handkassa -7 000  
Ungdomsverksamhet 0 0 2 000
  385 675 -447 586,77 446 000
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR 03 12 31 04 12 31  
Kassa 5 055 12 197  
Girokapital 695 373 753 278  
Inventarier 100 100  
Varulager 18 580 17 360  
Fodringar 0 0  
719 108 782 935  
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Depositioner 244 100 255 500

 P-A Söderdal

 Bengt Palm

 Curt Shütt

Skulder 0 0
Eget kapital 346 334 470 443
Resultat 128 674 56 992
719 108 782 935

 

  Åter till sidans början   

HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBBS RESULTAT 2003
OCH BUDGETFÖRSLAG 2004


 

INTÄKTER

2002

2003

BUDGET 2004

Årsavgifter

95.551

98.355

98.000

Inträdesavg.

15.000

14.300

5.000

Hamnavgifter

108.800

119.355

120.000

Uppläggningsavg.

96.310

104.725

100.000

Böter

21.500

27.000

0

Administration

0

1.600

0

Parkeringsavg.

32.150

34.200

32.000

Skåpavg.

200

160

200

Varuförsäljning

3.310

2.570

2.000

Telefonpengar

107

73

800

Stughyror o. el

9.332

6.575

8.000

Bomhyror

29.400

33.860

32.000

El o. renhållning

42.322

41.808

40.000

Klubbmästaren

13.931

15.352

0

Räntor

15.137

14.416

12.000

Summa

480.050

514.349

450.000

Depositioner

16.900

12.600

 

 

UTGIFTER

2002

2003

BUDGET 2004

Administration

18.362

18.977

25.000

Renhållning

9.387

3.939

10.000

Klubbmöten

6.700

7.317

10.000

Telefon

5.739

4.321

7.000

Varor o. tjänster

18.431

18672

25.000

Försäkringar

0

7.674

10.000

El o. vatten

65.013

64.995

67.000

Priser o. uppvaktning

0

0

5.000

Hyror

158.081

161.581

165.000

SMBF,SSRS mfl

17.916

20.556

21.000

Klubbholmen

45.087

16.375

150.000

Hamnen

33.015

35.019

30.000

Arvoden o. jourers

18.060

15.155

18.000

Klubbfester

11.381

11.094

20.000

Sopmaja

1.000

0

0

Ungdomsverksamhet

0

0

5.000

Summa

408.172

385.675

568.000

 


BALANSRÄKNING

Tillgångar

02-12-31

03-12-31

Kassa

14.528

5.055

Girokapital

541.423

695.373

Inventarier

100

100

Varulager

21.410

18.580

Fodringar

0

0

Summa

577.461

719.108

 

SKULDER OCH EGET KAPITAL


02-12-31


02-12-31

Depositioner

231.800

244.100

Skulder

0

0

Eget kapital

273.783

346.334

Resultat

71.878

128.674

Summa

577.461

719.108

 

Bengt Palm     Curre Schütt      P-A. Söderdahl

  Åter till sidans början